THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Download File

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đóng Tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

V/v chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

 

Download :  GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC