TÀU HẢI DƯƠNG 89 VÀO DOCK VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 10 tháng 6 năm 2019. Tàu HẢI DƯƠNG 89 (thuộc sở hữu của Công Ty HADUCO) đã vào Dock CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU sữa chữa.

TÀU CỦA CÔNG TY VARD VÀO DOCK VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 24-4-2019 tàu của Công Ty VARD vào Dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa.

Sữa Chữa Trên Dock Tàu TC ROYAL

Ngày 02-04-2019 Tàu TC ROYAL vào Dock Vungtaushipyard sữa chữa.