ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

            Thư mời họp ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Thường Niên 2018   Download thư mời & giấy ủy quyền

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU VÀ DVDK VŨNG TÀU
  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

QUY CHẾ

 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

 

 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội Nước Cng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu & DVDK Vũng Tàu;

 

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, HĐQT Công ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu quy định việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị được tiến hành với những nội dung sau:

 

1. Chủ toạ Đại hội: Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

 

-Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

 

-Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

 

-Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

 

2. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

 

-Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 người

 

-   Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

 

2.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Theo Khoản 4 điều 31 Điều lệ Công ty:

 

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần của công ty được quyền đề cử 01 (một) thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên, từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 (ba) thành viên, từ 70% tr lên được đề cử 04 (bốn) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

 

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp và điều 31 Điều lệ Công ty).

 

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

 

4Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

 

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

 

Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu);

 

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

 

Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng);

 

Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong Điều lệ công ty quy định.

 

Hồ sơ xin gửi về Phòng TCHC Công ty CP đóng tàu và DVDK Vũng Tàu số 847/4 đường 30/4 Phường 11, TP. Vũng Tàu trước ngày 05/06/2018.

 

5. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viênHội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2018của Công ty Cổ phần Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu.

 

6. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 30/05/2018

 

 

                                   CÔNG TY CP. ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU

                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

                                                         Phạm Quốc Thanh

 

 

 

  

 

 

 

CTY CP ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU

----------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------o0o------------

 

 

 

 

QUY CHẾ

 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

 

 

Để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đóng tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức trình Hội đồng quản trị trình thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018” với các nội dung sau : 

 

Điều 1: Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên. 

 

➢ Chủ tịch hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa).

 

➢ Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội mang tính phán quyết cao nhất.

 

➢ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

 

➢ Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

 

➢ Trực tiếp trả lời hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của cổ đông;

 

Điều 3: Nhiệm vụ của Thư ký. 

 

Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Thư ký có nhiệm vụ: 

 

Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

 

Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông. 

 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Tổ bầu cử

 

Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông

 

Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

 

Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ Tọa hoặc Thư ký Đại hội.

 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.  

 

1. Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

 

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai những thông tin sau : 

 

➢ Chương trình Đại hội cổ đông thường niên.

 

➢ Báo cáo thường niên năm 2017.

 

3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền…nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

 

4. Các cổ đông hoặc đại diện khi đến dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về từng mục nội dung của đại hội sẽ cùng thảo luận, thông qua từng phần và nộp cho Tổ bầu cử để tổng hợp.

 

5. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

 

Các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

 

➢ Được sự chấp thuận của Chủ tọa.

 

➢ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình

 

➢ Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

 

➢ Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự.

 

➢ Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

 

➢ Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lập với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. 

 

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

 

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

 

Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền. 

 

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, trừ quyết định liên quan đến việc bổ sung sửa đổi điều lệ được thông qua  khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

 

 

 

 

 

Điều 9: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

 

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

 

Điều 10: Điều khoản thi hành

 

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

 

 

                           Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2018

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                            

                               BAN TỔ CHỨC

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Quốc Thanh                        Lưu Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

VUNGTAU SHIPYARD CORPORATION

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

 

 

Thời gian9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Thực hiện các thủ tục đăng ký từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút

 

Khai mạc đại hội9 giờ 00 phút

 

Địa điểm: Hội trường Công ty

 

 

 

STT
Thời gian
Nội dung (dự kiến)
Chủ trì
1
8:00
9:00
Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Cổ đông / đại diện Cổ đông trình cho Ban tổ chức CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết.
Ban tổ chức
2
9:00
9:05
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội và thông báo số lượng cổ đông tham dự.
Trưởng Ban kiểm soát
3
9:05
9:15
Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội, Tổ bầu cử 
Ban tổ chức
4
9:15
9:30
Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) (bao gồm kết quả SXKD 2017, kế hoạch kinh doanh 2018
HĐQT
5
9:30
9:40
Báo cáo của Ban kiểm soát 
Trưởng BKS
6
9:40
9:55
Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Chủ tọa
7
9:55
10:25
Thảo luận nội dung của các báo cáo 
Chủ tọa
8
10:25
10:35
Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong Nghị quyết.
Chủ tọa
9
10:35
10:40
Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Thư ký Đại hội
10
10:40
10:45
Bế mạc Đại hội.
Chủ tọa

 

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06  năm 2018

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

Phạm Quốc Thanh

                  BAN TỔ CHỨC

 

 

 

                   Lưu Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DVDK VŨNG TÀU

                                             1. So yeu ly lich- Pham Quốc Thanh

                                             2. So yeu ly lich- Le Ngoc Tan

                                             3. So yeu ly lich- Ta Binh Nguyen

                                             4. So yeu ly lich- Le Minh Chi

Điều Lệ Cty 2017

                                                                 Điều Lệ Công ty 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Download file

Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT , QC - Bau bo sung HDQT BKS

Thông tin về ứng viên HĐQT:
Ô. CAO DUY CHÍNH - sinh  ngày 22/4/1961

Chuyên môn: kỹ sư vỏ tàu
Quá trình công tác:

 

1984- 87: giáo viên trường Đại học giao thông đường thủy Hải phòng

 

1987- 89: Nhân viên kỹ thuật xí nghiệp liên hợp giao thông vận tải 2: Thủ đức – TP.HCM

 

1990- 92: Nhân viên Công ty nạo vết đường thủy miền Nam, Bình thạnh, TP.HCM

 

1993-94: Nhân viên Công ty liên doanh ODV Việt nam, TP. Vũng tàu

 

1994-97: Nhân viên kỹ thuật Công ty PTSC Marine, Vũng tàu

 

1997-2000: Q. giám đốc Kho ngoại quan PTSC - Vũng tàu

 

2001-20015: giám đốc Xí nghiệp dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC M&C, Vũng tàu

 

2009- nay: giám đốc công ty TNHH Gia trường thịnh, Q2, TP.HCM

 

12/2016- nay: CT HĐQT Kiêm giám đốc Công ty CP Tư vấn 7 QLDA CTC, Q2.TP HCM