ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 Một số hình ảnh về Đại hội thường niên năm 2017

 

Thời gian: ngày 05 tháng  04 năm 2017

       Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2017 

                  QUY CHE HOP DHCD 2017      Chuong trinh DHCDTN t2017(1)

             


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội thường niên năm 2016 vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: ngày 16 tháng  08 năm 2016 (Thứ ba ).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút
- Khai mạc Đại hội vào lúc 9 giờ 00 phút
Địa điểm: Hội trường Công ty số 847/4 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu

 

                          Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2016                                                                    

Thư Mời Đại Hội Cổ Đông 2014

           CÔNG TY CỔ PHẦN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU                                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               Số: 02/TM  
V/v: Dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014            Vũng Tàu, ngày 7 tháng 5 năm 2014            


                                            THƯ MỜI HỌP
                   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: ……………………………………………………….

-   Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu;
-   Thực hiện nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
    Công ty Cổ phần Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu năm 2014;
    Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội thường niên năm 2014 vào thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: ngày 23 tháng 5 năm 2014 (Thứ Sáu).
-  Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút
-  Khai mạc Đại hội vào lúc 9 giờ 00 phút
Địa điểm: Hội trường Công ty số 847/4 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu
Nội dung chính của Đại hội:
-   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính  năm 2014.
-   Báo cáo sơ bộ tình hình SXKD từ đầu năm 2014 đến nay.
-   Báo cáo tình hình triển khai các dự án.
-   Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý,
    hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2013.
-   Báo cáo sửa đổi Điều lệ.
-   Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
-   Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
Thủ tục tham dự đại hội:
     Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
-  Thư mời họp để BTC thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;
-  CMND / Hộ chiếu;
-  Cổ đông là pháp nhân mang theo giấy giới thiệu để BTC đối chiếu danh sách cổ đông;
-  Giấy ủy quyền thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
     Cổ đông tự túc chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
    Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội
xem như Quý Cổ đông mất quyền biểu quyết và chấp nhận kết quả của Đại hội.

 

         Trân trọng kính chào!

 
                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                             Đã Ký

 

 


                                                   GIẤY ỦY QUYỀN

                      Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

         Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP. Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu


1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:
- Tên cá nhân/ tổ chức: ………………………………………………………………………
- Số CMND/ GPĐKKD: ………………… Ngày và nơi cấp:……………………………….
- Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………… Fax: ………………. E -mail: …………………………….

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
- Tên cá nhân/ tổ chức: ………………………………………………………………………
- Số CMND/ GPĐKKD: ………………… Ngày và nơi cấp:……………………………….
- Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………… Fax: ………………. E -mail: ……………………………

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
- Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đóng tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
 năm 2014 và biểu quyết thông qua các nội dung họp tại Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu.
- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. CAM KẾT CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN:
- Người ủy quyền cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần sở
 hữu hợp pháp nêu trên tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, không có khiếu nại về kết quả biểu
 quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Người được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền
 lại cho người khác thực hiện công việc nêu trên.

                                                                 Ngày …… tháng 5 năm 2014

     NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                           NGƯỜI ỦY QUYỀN