Điều Lệ Cty 2017

                                                                 Điều Lệ Công ty 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Download file

Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT , QC - Bau bo sung HDQT BKS

Thông tin về ứng viên HĐQT:
Ô. CAO DUY CHÍNH - sinh  ngày 22/4/1961

Chuyên môn: kỹ sư vỏ tàu
Quá trình công tác:

 

1984- 87: giáo viên trường Đại học giao thông đường thủy Hải phòng

 

1987- 89: Nhân viên kỹ thuật xí nghiệp liên hợp giao thông vận tải 2: Thủ đức – TP.HCM

 

1990- 92: Nhân viên Công ty nạo vết đường thủy miền Nam, Bình thạnh, TP.HCM

 

1993-94: Nhân viên Công ty liên doanh ODV Việt nam, TP. Vũng tàu

 

1994-97: Nhân viên kỹ thuật Công ty PTSC Marine, Vũng tàu

 

1997-2000: Q. giám đốc Kho ngoại quan PTSC - Vũng tàu

 

2001-20015: giám đốc Xí nghiệp dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC M&C, Vũng tàu

 

2009- nay: giám đốc công ty TNHH Gia trường thịnh, Q2, TP.HCM

 

12/2016- nay: CT HĐQT Kiêm giám đốc Công ty CP Tư vấn 7 QLDA CTC, Q2.TP HCM


THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Download File