Banner Image

Danh sách Ứng Viên và Dự Thảo NQ ĐHĐCĐ 24.02.2023

- Danh sách ỨNG VIÊN TV HDQT, BKS_protected 

Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 24.02.2023_protected 

Chương trình ĐHĐCĐ  bất thường 24.02.2023

(Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại sau để nhận mật khẩu tải tài liệu và biết thêm thông tin về Đại hội: 0933609595 / 0254.3522 781)

Thư mời ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

 

   CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÓNG TÀU & DVDK VŨNG TÀU

 

Số: 01/2023/TM-HĐQT

V/v: Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2023

 

 

 

THƯ MỜI HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

 

 


Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VTSC)

 

Mã số DN: 3500100135

 

Trụ sở chính: số 847/4 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty .......................................................................

 

Địa chỉ: ..............................................................................................

 

 

 

-       Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đóng tàu & DVDK Vũng Tàu;

 

-       Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2023/BB-HĐQT ngày 31/01/2023;

 

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào thời gian và địa điểm như sau:

 

  1. 1.Thời gian: 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 2 năm 2023 (Thứ sáu).

 

-       Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút.

 

-       Khai mạc Đại hội : 8 giờ 30 phút sáng

 

  1. 2.Địa điểm: Hội trường Công ty số 847/4 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu.
  2. 3.Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 31 tháng 01 năm 2023.
  3. 4.Nội dung chương trình đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và các vấn đề cấp bách phát sinh khác.
    1. 5.Tài liệu Đại hội: truy cập để tải về tại: http://www.vungtaushipyard.com.vn, thư mục Đại hội cổ đông (Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại sau để nhận mật khẩu tải tài liệubiết thêm thông tin về Đại hội: 09033609595 / 0254.3522 781)
    2. 6.Giấy tờ xuất trình để tham gia Đại hội:

 

-   Thư mời họp (để BTC đối chiếu danh sách cổ đông và làm thủ tục đăng ký);

 

- CMND/ Hộ chiếu/ CCCD.

 

Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Trường hợp cổ đông không tham dự và không ủy quyền người khác tham dự Đại hội xem như mất quyền biểu quyết và chấp nhận kết quả của Đại hội.

 

Cổ đông tự túc chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

 

Kính mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

                                         T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                             CHỦ TỊCH

 

                                                   LÊ VIỆT THÀNH

 

                                                     (Đã ký)

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2023