Chương Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

                                      Download File Đính Kèm

- Chương Trình Đại Hội:                                - Tờ trình- KH SXKD 2020

- Quy chế bầu cử:                                        - Tờ trình- Mien nhiem TV HĐQT, BKS

- Quy chế làm việc:                                      - Tờ trình- Phânn phối lợi nhuận 2018

 TB Đề cử / Ứng cử:                                     - Tờ trình- Phương án phân phối lợi nhuận 2019

- Thư mời và Giấy Ủy Quyền:                       - Tờ trình- QT chi phí HDQT, BKS 2019 và dự trữ CP 2020

- Tờ trình BKS 01.2020                                - Tờ trình- sữa đổi điều lệ

- Báo cáo - KQSXKD 03.2020                       - Báo cáo BKS 01.2020

- Báo cáo của HĐQT                                    - Danh Sách cổ đông 2020

Văn bản gia hạn hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

                                             THÔNG BÁO


V/v: Hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông công ty
Trong tháng 4/2020, Công ty đã thực hiện nghỉ giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
Vì thế HĐQT đã thống nhất sẽ lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến tháng 6/2020.
Sau khi HĐQT thống nhất lịch họp, Công ty sẽ gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến toàn thể Quý cổ đông công ty theo quy định.
Trân trọng

                 VTSC-Cong van di- Sở KH&ĐT tinh BR-VT 01