SỮA CHỮA PHỤC HỒI CẤP TÀU VUNG TAU 03

vt03

 

Ngày 02/12/2014 Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:1094/14/T – N4 /VTB1-VTSHIP
(V/v:Sửa chữa phục hồi cấp tàu “ Vungtau 03”) Với LD VIỆT NGA VIETSOVPETRO.
  Tổng giá trị sữa chữa tàu VUNGTAU 03 là hơn 23 tỷ đồng.
  Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 65 ngày,bao gồm:
     -Thời gian sửa chữa tàu nằm đốc : 30 ngày
     -Thời gian sữa chữa tại bến           : 35 ngày
Tàu VUNG TAU 03 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Yuexin Shibuilding Co. Ltd , Nơi đóng: Quảng Đông, Trung Quốc
Kiểu & công dụng tàu VUNG TAU 03     : TM.Tàu kéo/cung ứng
         CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 03 :
           - Chiều dài toàn bộ:  Lmax (m)     =   69.900
           - Chiều tộng lớn nhất:  Bmax(m)  =   16.000
           - Chiều cao mạn:  (m)                   =     7.200      
           - Trọng Tải tàu:  T                         =   2523.0


Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Sữa chữa tàu VUNGTAU 01

vungtau-01Ngày 27/10/2014 Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:1003/14/T-N4/VTB1-VTSHIP
             (V/v:Sửa chữa phục hồi cấp tàu "vũng tàu-01")
 Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu vũng tàu-01 là hơn: 21 tỷ đồng.
       Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 65 ngày: 
                   Thời gian sữa chữa trên đốc       : 30 ngày      
                   Thời gian sữa chữa tại cầu cảng : 35 ngày             
Tàu Vungtau01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: DaeDong Shipbuilding Co. Ltd. , Nơi đóng: Pusan, Hàn Quốc
Kiểu & Công dụng tàu của tàu Vungtau 01: TM.Tàu kéo/Cung ứng
       

 

 

 

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 01 :

           - Chiều dài toàn bộ:  Lmax (m)      =   66.500
           - Chiều tộng lớn nhất:  Bmax(m)   =   14.510
           - Chiều cao mạn:  (m)                   =     7.408     
           - Chiều chìm        (m)                   =    6.371
           - Trọng Tải tàu:     T                     =   1897.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.