Banner Image

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ (30-11-2023)

                                THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ 

 

Đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị trên, vui lòng liên hệ ông

Quách Ngọc Sơn (số ĐT: 0909 366 339) để xem trực tiếp tại nhà máy - địa chỉ:

số 847/4 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu.

 

Trân trọng!

 

                                                   TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY

Nơi nhận:

-  Ban TGĐ (báo cáo);

-  Website công ty;

-  P. Kế toán;

-  Lưu VT.THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ (02/2023/TB-TLTS )

      CÔNG TY CP. ĐÓNG TÀU & DVDK VT                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

       Số: 02/2023/TB-TLTS                                         Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ

 
   

 

 

Công ty CP. Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đang có nhu cầu bán thanh

lý máy móc, thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, thiết bị

ĐVT

Số lượng

1

Quạt thông gió thủy lực hiệu Prime-Air 2.2Kw(sử dụng bình thường)

Cái

03

2

Quạt thông gió thủy lực hiệu Prime-Air 2.2Kw(bị hư hỏng)

Cái

02

 

Đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu mua các thiết bị trên, vui lòng liên hệ ông

Quách Ngọc Sơn (số ĐT: 0909 366 339) để xem trực tiếp tại nhà máy - địa chỉ:

số 847/4 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu.

 

Trân trọng!

 

                                                   TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY

Nơi nhận:

-  Ban TGĐ (báo cáo);

-  Website công ty;

-  P. Kế toán;

-  Lưu VT.