THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (V/v:tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp gỗ cho dự án sửa chữa Sà lan VSP 06)

CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

 


Số:        /2022/TM/CT-VTSC                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2022

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

                                   

Kính gửi: Quý Công ty 

 

 

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vungtau Shipyard) kính mời các đơn vị có chức năng cung cấp gỗ lát sàn tàu tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp gỗ cho dự án sửa chữa Sà lan VSP 06, chi tiết như sau:

I. Thông tin về báo giá và yêu cầu của hồ sơ chào giá.

1. Nội dung công việc :    Gỗ sao, dầu sấy khô tẩm dầu KT 2742x200x80mm

2. Khối lượng:                  40 m3

3. Công trình    :                Sửa chữa Sà lan VSP 06

3. Địa điểm cung cấp   :    847/4 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu

4. Nguồn vốn               :    Vốn tự có của chủ đầu tư

5. Tiến độ cấp hàng     :    15 ngày – từ ngày 02 bên ký hợp đồng

6. Hồ sơ chào giá gồm :    GP DKKD của nhà cung cấp/ Bảng chào giá /Chứng nhận CO (xuất xứ của gỗ).

7. Yêu cầu khác:             Nhà cung cấp chuẩn bị mẫu gỗ để đoàn Vungtau Shipyard kiểm tra trước khi ký HĐ

                                                                             

II. Địa chỉ gửi hồ sơ chào giá:

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: 847/4 Đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu.

Điệnthoại:0254.3522781-Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: từ ngày 21/10/2022 đến hết ngày 04/11/2022

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban TGĐ (để b/c);

- Lưu website, VT.

 ĐẠI DIỆN VTSC

KT- TGĐ

 

 

  

 

DƯƠNG HOÀNG NGUYÊN