Bảng Thủy Triều 2016

                              Tháng 1                              Tháng 5                                    Tháng 09

                              Tháng 2                              Tháng 6                                    Tháng 10

                              Tháng 3                              Tháng 7                                    Tháng 11

                              Tháng 4                              Tháng 8                                    Tháng 12