CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU


•          Mr. Lưu Minh Phương - Tổng Giám Đốc
Tel:84-0254- 3522781 ext:112
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
•          Mr. Lê Ngọc Tấn - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội chính
Tel:84-0254- 3522781 ext:108
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •        Mr. Phạm Văn Trường - Phó  Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật
Tel:84-0254- 3522781 ext:185
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.