Thiết bị hàng hải

8

Động cơ thuỷ và phụ tùng, neo, tời, cáp thép, la bàn...

 tbhh1

tbhh2

tbhh3