Ụ khô

1

dài 115m -   rộng : 20m      - sâu: 6.6m
Có thể tiếp nhận tàu tải trọng 3000 tấn