Xưởng CK ĐL

3

Công nhân S/C tại Xưởng Cơ khí động lực