Đề cử thành viên HĐQT

Đơn đề cử thành viên HĐQT của Trương Ngô Sen.

 T