Ụ triền

4

Thuận tiện để sửa chữa các tàu đánh cá
Máy tiện băng dài 14m