LĨNH VỰC KINH DOANH

nĐóng mới & sửa chữa tàu thuyền, lan các loại;
nCác dịch vụ công nghiệp & gia công khí;
nSửa chữa bảo dưỡng công trình biển;
nSúc rửa tàu dầu, tàu hóa chất;
nCung ứng vật công nghiệp, hàng hải;
nXây dựng sở hạ tầng;
nDu lịch sinh thái, kinh doanh bất động sản;
nĐầu xây dựng các dự án;