ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 Một số hình ảnh về Đại hội thường niên năm 2017

 

Thời gian: ngày 05 tháng  04 năm 2017

       Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2017 

                  QUY CHE HOP DHCD 2017      Chuong trinh DHCDTN t2017(1)