Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đóng Tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

V/v chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

 

Download :  GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC