Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đóng Tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

V/v chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

 

Download :  GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 Một số hình ảnh về Đại hội thường niên năm 2017

 

Thời gian: ngày 05 tháng  04 năm 2017

       Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2017 

                  QUY CHE HOP DHCD 2017      Chuong trinh DHCDTN t2017(1)

             


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội thường niên năm 2016 vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: ngày 16 tháng  08 năm 2016 (Thứ ba ).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút
- Khai mạc Đại hội vào lúc 9 giờ 00 phút
Địa điểm: Hội trường Công ty số 847/4 Đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tàu

 

                          Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2016