THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Download File

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đóng Tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

V/v chi trả cổ tức cổ phần năm 2016

 

Download :  GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 Một số hình ảnh về Đại hội thường niên năm 2017

 

Thời gian: ngày 05 tháng  04 năm 2017

       Download Thư mời họp & giấy ủy quyền : Thu moi DHCD 2017 

                  QUY CHE HOP DHCD 2017      Chuong trinh DHCDTN t2017(1)